Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації (Віталій Докаш) Розділ І

РОЗДІЛ І. ЕСХАТО-ХІЛІАЗМ,
ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(При використанні текстів – посилання обов,язкові)


Феномен есхато-хіліазму є безперечно складним, не до кінця зрозумілим як в еволюційному плані, так і з точки зору трансформації поглядів на його провідні компоненти. При аналізі основних ідей з цієї проблематики автор зустрівся з трудністю класифікації величезного масиву літератури, в основу якого міг би бути покладений теоретико-методологічний, хронологічний, генетичний, тематичний та інші принципи. (більше…)

Advertisements

Віталій Докаш

Віталій Докаш

Віталій Докаш

Докаш Віталій Іванович (1949 р.н.)

– випускник філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка 1978 р. за спеціальністю філософ, викладач філософських дисциплін і суспільствознавства.

Свій робочий шлях розпочав електрорадіонавігатором на гідрографічному судні в м. Керчі. Працював наладником радіоапаратури на об’єднані «Електронмаш» у м. Чернівці, інструктором ленінського райвиконкому, лектором Чернівецького міськкому партії, викладачем історії технікуму залізничного транспорту.

Науково-педагогічною діяльністю почав займатися в 1978 р. на кафедрі марксистсько – ленінської філософії ЧНУ в якості асистента на умовах погодинної оплати.

На постійній основі в Чернівецькому університеті працює з 1987 року. Асистент, ст. викладач кафедри марксистсько – ленінської філософії, доцент кафедри психології та соціології, релігієзнавства та теології.

Кандидатську дисертацію захистив в 1992 р., докторську – в 2007 р.

Автор понад 70 наукових праць, з яких 17 навчальних посібників та методичних розробок. Видав монографію за темою докторської дисертації – «Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації». Співавтор посібників «Історія релігії в Україні» «Історичне релігієзнавство», «Загальне релігієзнавство», колективної монографії з серії 10 – томної «Історії релігії в Україні», релігієзнавчого словника.

Розробив курси та їх методичне забезпечення: «Загальне релігієзнавство», «Новітні релігійні течії та рухи», «Панораму релігійного життя», «Основа виховання в різних релігійних конфесіях», «Етика ділових відносин».

Науковий інтерес складають проблеми есхато-хіліазму, соціології релігії, релігійних процесів в Україні та регіоні, соціально-значущої діяльності релігійних організацій.

Віце-президент Української асоціації релігієзнавців, голова Чернівецької обласної організації Української асоціації релігієзнавців. Почесний співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

З вересня 2008 року займає посаду професора, завідувача кафедри соціології.

Тема докторської дисертації : Трансформація есхато-хіліастичних концептів протестантської теології

Спеціальність : 09.00.11 – релігієзнавство

Дата захисту: 26 червня 2007 р.

Віталій Докаш Наукові публікації (список)

Наукові публікації проф. Докаш В.І.

Монографії

1. Докаш В.І. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редколегія: А. Колодний (голова) та ін. Пізній протестантизм в Україні. Т.6. (п’ятдесятники, адвентисти, свідки Єгови) // За ред. П. Яроцького. – Київ-Дрогобич: Коло, 2007.(Колективна монографія)
2. Докаш В.І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації: Моногафія. – Київ-Чернівці: Книги – ХХІ, 2007.

Підручники, навчальні та методичні посібники

1. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 376 с.
2. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2005. – 376 с.
3. Докаш В.І., Коцур Г.Г. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 288 с.
Наукові статті
1. Докаш В. Адвентистська апокаліптика: витоки, пророчий контекст // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – Випуск 9/22. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.42-50.
2. Докаш В. Вчення про воскресіння в контексті протестантської есхатології: компаративний аналіз // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2005. – № 18. – С.49-65.
3. Докаш В. Глобальні проблеми сучасності в контексті протестантської теології // Матеріали V Конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки / упоряд. і відповід. ред. В.Балух. – Чернівці: Рута, 2004. – С.145-150.
4. Докаш В. Громадянське суспільство чи єговістське теократичне царство: проблеми ідеалу // Науковий вісник Чернівецького уніерситету: Збірник наукових праць. Вип. 203-204. Філософія. – Чернівці: Рута, 2004. – С.261-267.
5. Докаш В. Езотеризм як форма реалізації світоглядних уявлень про надприродне в есхатології пізнього протестантизму (на прикладі вчення есхато-месіанських течій) // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 209-310. Філософія. – Чернівц: Рута, 2006. – С.184-187.
6. Докаш В. Есхатологічна футурологія в контексті «ліберальної» філософії протестантизму та нової ортодоксії // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 242-243. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.78-85.
7. Докаш В. Загальнохристиянські аспекти есхатології: наукова інтерпретація // Філософські обрії. Науково-тереотичний часопис Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка. -Випуск 14. – Київ – Полтава, 2005. – С.143-160.
8. Докаш В. История Церкви Адвентистов седьмого дня в Украине (XIX-XXI вв.) // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Выпуск № 3. Сборник статей. – Москва: Российское объединение исследователей религии, 2006. – С.277-300.
9. Докаш В. Концепція другого пришестя Ісуса Христа в контексті протестантської есхатології // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 249-250. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.112-117.
10. Докаш В. Постмодерністський характер есхато-сотеріологічних концептів новітнього протестантизму // Релігійна свобода: Релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Науковий щорічник. За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного, д. філос. н. О. Сагана, д. філос. н. Л. Филипович, к. філос. н. М. Бабія. – К., 2008. – С. 269 – 274.
11. Докаш В. Принципи взаємовідносин держави і церкви в соціальних доктринах протестантів: правовий аспект // Релігійна свобода. Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні аспекти. Науковий щорічник. За загальною редакцією д.філос.н. А.Колодного (гол. ред.), д.філос.н. Л.Филипович, к.філос.н. М.Бабія. – Київ, 2006. – С.122-126.
12. Докаш В. Проблеми глобалізації в есхатологічній інтерпретації Свідків Єгови // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – 2003. – №3. – С.255-263.
13. Докаш В. П’ятидесятницька есхатологія: етапи становлення, сутнісні характеристики // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філоофії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – 2006. – № 41. – С.52-62.
14. Докаш В. Проблема ієрархії духовних цінностей в есхатологічних концепціях нової ортодоксії // Науковий Вісник ЧНУ. Вип. 414-415. Філософія. – Чернівці: Рута, 2008. – С.147-154.
15. Докаш В. Проблеми смислу життя в контексті протестантської есхатології // Науковий Вісник ЧНУ. Вип. 264-265. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.182-188.
16. Докаш В.І., Позняк Я.Л. Проблеми реалізації свободи совісті в контексті українського законодавства: регіональний аспект // Релігійна свобода. Законодавство України “Про свободу совісті та релігійні організації”: європейські стандарти та українські реалії. Науковий щорічник. За заг. ред. д.ф.н. А. Колодного, к.ф.н. М. Бабія, д.ф.н. Л. Филипович. – Київ, 2007. – № 11. – с.51-54.
17. Докаш В. Проблеми спасіння в контексті християнської есхатології// Буковинський Журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Чернівці, 2005. – № 4. – С.218-230.
18. Докаш В. Протестантська пророча есхатологія як форма пояснення цивілізаційного розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 163-164: Філософія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.12-16.
19. Докаш В. Радикальний контекст есхатологічних поглядів Ульріха Цвінглі // Філософія, Культура, Життя. Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 27. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2006. – С.192-199.
20. Докаш В. Сотеріологічний контекст есхатології Мартіна Лютера // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – № 8 (21). – С.24-37.
21. Докаш В. Соціальна доктрина церкви АСД та форми її реалізації в сучасному світі // Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. Збірник матеріалів / За заг. ред. А.Колодного, М.Новиченко, В.Любчика. – Київ, 2004. – С.47-50.
22. Докаш В. Соціальний радикалізм есхато-хіліастичних поглядів анабаптистів // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – 2006. – № 2. – С.200-207.
23. Докаш В. Соціальні ідеї в есхатологічних доктринах представників раннього протестантизму: елементи модернізму та фундаменталізму // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 291-292. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.106-114.
24. Докаш В. Теоретичні та практичні аспекти соціального есхатологізму Томаса Мюнцера // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 301-302. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.168-173.
25. Докаш В.І. Тисячолітнє Царство як прототип суспільного ідеалу (протестантська інтерпретація) // Наука. Релігія. Суспільство. – ІПШІ, 2003. – №3. – С.17-20.
26. Докаш В. Релігійна мережа Буковини: сучасний стан і тенденції розвитку // Релігія та соціум. Часопис. – Ч., 2008. – №2. – с. 109-115.
27. Докаш В. Соціальна діяльність протестантських церков як форма реалізації легітимізуючої функції релігії // Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці: Рута, 2008. – №1. – с. 52 – 57.
28. Докаш В. Хіліастичні теорії в контексті протестантської есхатології (екзегетично-компаративний аналіз) // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філоофії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – 2006. – № 38. – С.70-89.
29. Докаш В. Ціннісно-смисловий потенціал протестантських апокаліпсичних вчень // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 148 – 149. Філософія. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С.74-80.
30. Докаш В.І. Актуальні проблеми соціального служіння протестантських деномінацій в умовах формування громадянського суспільства // Релігія і церква в сучасних українських реаліях: збірник матеріалів науково-практичної конференції “Релігія і церква в сучасній Україні: стан, проблеми, перспективи” 21 вересня 2007 р. – Київ, 2007. – № 44. С. 254-258.
31. Докаш В.І. Есхатологічні пророцтва Свідків Єгови: історія становлення віровчення та його сучасна інтерпретація // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 198. Філософія. – Чернівці: Рута, 2004. – С.104-107.
32. Докаш В. Теологічний модернізм та соціальний оптимізм в есхатологічних вченнях представників ліберальної теології // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – Випуск 12 (25). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.3-14.

Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації (Віталій Докаш)

Vitaliy Dokash
The end of the World: evolution of Interpretation of Protestant. –
Kiev-Chernivtsi: Books – XXI, 2007. – 544 p.

In the monograph is researched the donation of eschatology the science that deals with the end of the world, also the analysis of its basic historical forms and evolution of Protestant interpretation was made. For the first time in Religious Studies the typology of eschatology is develops, on attempt is made to define the leading components studies and structure functional analysis is made. Special attention is devoted to the analysis of religion specific of Protestant doctrine about the end of the world, new trends in development of new Protestant eschatology are defined. This monograph might be useful for scientists teachers and students and for everyone who is interested in Religious Studies.
Віталій Докаш
Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації: Монографія. – Київ-Чернівці: Книги – XXI, 2007. – 544 с.

У монографії досліджено витоки есхатології як вчення про кінець світу, проведено аналіз його основних історичних форм та еволюції протестантської інтерпретації. Вперше в релігієзнавчій практиці розроблено типологію есхатології, здійснено спробу визначити провідні складові вчення та зроблено їх структурно-функціональний аналіз. Особливу увагу зосереджено на аналізі конфесійної специфіки протестантського вчення про кінець світу, визначено основні тенденції розвитку есхатології новітнього протестантизму.
Розрахована на науковців, викладачів та студентів, широкий загал читачів, які цікавляться історією релігії та світоглядними проблемами.

(більше…)

Добридень, світ!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Published in: Без категорії on 24.06.2009 at 09:31  Comments (1)