Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації (Віталій Докаш) Розділ І

РОЗДІЛ І. ЕСХАТО-ХІЛІАЗМ,
ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(При використанні текстів – посилання обов,язкові)


Феномен есхато-хіліазму є безперечно складним, не до кінця зрозумілим як в еволюційному плані, так і з точки зору трансформації поглядів на його провідні компоненти. При аналізі основних ідей з цієї проблематики автор зустрівся з трудністю класифікації величезного масиву літератури, в основу якого міг би бути покладений теоретико-методологічний, хронологічний, генетичний, тематичний та інші принципи. (більше…)

Advertisements

Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації (Віталій Докаш)

Vitaliy Dokash
The end of the World: evolution of Interpretation of Protestant. –
Kiev-Chernivtsi: Books – XXI, 2007. – 544 p.

In the monograph is researched the donation of eschatology the science that deals with the end of the world, also the analysis of its basic historical forms and evolution of Protestant interpretation was made. For the first time in Religious Studies the typology of eschatology is develops, on attempt is made to define the leading components studies and structure functional analysis is made. Special attention is devoted to the analysis of religion specific of Protestant doctrine about the end of the world, new trends in development of new Protestant eschatology are defined. This monograph might be useful for scientists teachers and students and for everyone who is interested in Religious Studies.
Віталій Докаш
Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації: Монографія. – Київ-Чернівці: Книги – XXI, 2007. – 544 с.

У монографії досліджено витоки есхатології як вчення про кінець світу, проведено аналіз його основних історичних форм та еволюції протестантської інтерпретації. Вперше в релігієзнавчій практиці розроблено типологію есхатології, здійснено спробу визначити провідні складові вчення та зроблено їх структурно-функціональний аналіз. Особливу увагу зосереджено на аналізі конфесійної специфіки протестантського вчення про кінець світу, визначено основні тенденції розвитку есхатології новітнього протестантизму.
Розрахована на науковців, викладачів та студентів, широкий загал читачів, які цікавляться історією релігії та світоглядними проблемами.

(більше…)