Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації (Віталій Докаш) Розділ І

РОЗДІЛ І. ЕСХАТО-ХІЛІАЗМ,
ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

(При використанні текстів – посилання обов,язкові)


Феномен есхато-хіліазму є безперечно складним, не до кінця зрозумілим як в еволюційному плані, так і з точки зору трансформації поглядів на його провідні компоненти. При аналізі основних ідей з цієї проблематики автор зустрівся з трудністю класифікації величезного масиву літератури, в основу якого міг би бути покладений теоретико-методологічний, хронологічний, генетичний, тематичний та інші принципи. (більше…)

Advertisements

Віталій Докаш

Віталій Докаш

Віталій Докаш

Докаш Віталій Іванович (1949 р.н.)

– випускник філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка 1978 р. за спеціальністю філософ, викладач філософських дисциплін і суспільствознавства.

Свій робочий шлях розпочав електрорадіонавігатором на гідрографічному судні в м. Керчі. Працював наладником радіоапаратури на об’єднані «Електронмаш» у м. Чернівці, інструктором ленінського райвиконкому, лектором Чернівецького міськкому партії, викладачем історії технікуму залізничного транспорту.

Науково-педагогічною діяльністю почав займатися в 1978 р. на кафедрі марксистсько – ленінської філософії ЧНУ в якості асистента на умовах погодинної оплати.

На постійній основі в Чернівецькому університеті працює з 1987 року. Асистент, ст. викладач кафедри марксистсько – ленінської філософії, доцент кафедри психології та соціології, релігієзнавства та теології.

Кандидатську дисертацію захистив в 1992 р., докторську – в 2007 р.

Автор понад 70 наукових праць, з яких 17 навчальних посібників та методичних розробок. Видав монографію за темою докторської дисертації – «Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації». Співавтор посібників «Історія релігії в Україні» «Історичне релігієзнавство», «Загальне релігієзнавство», колективної монографії з серії 10 – томної «Історії релігії в Україні», релігієзнавчого словника.

Розробив курси та їх методичне забезпечення: «Загальне релігієзнавство», «Новітні релігійні течії та рухи», «Панораму релігійного життя», «Основа виховання в різних релігійних конфесіях», «Етика ділових відносин».

Науковий інтерес складають проблеми есхато-хіліазму, соціології релігії, релігійних процесів в Україні та регіоні, соціально-значущої діяльності релігійних організацій.

Віце-президент Української асоціації релігієзнавців, голова Чернівецької обласної організації Української асоціації релігієзнавців. Почесний співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

З вересня 2008 року займає посаду професора, завідувача кафедри соціології.

Тема докторської дисертації : Трансформація есхато-хіліастичних концептів протестантської теології

Спеціальність : 09.00.11 – релігієзнавство

Дата захисту: 26 червня 2007 р.

Віталій Докаш Наукові публікації (список)

Наукові публікації проф. Докаш В.І.

Монографії

1. Докаш В.І. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редколегія: А. Колодний (голова) та ін. Пізній протестантизм в Україні. Т.6. (п’ятдесятники, адвентисти, свідки Єгови) // За ред. П. Яроцького. – Київ-Дрогобич: Коло, 2007.(Колективна монографія)
2. Докаш В.І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації: Моногафія. – Київ-Чернівці: Книги – ХХІ, 2007.

Підручники, навчальні та методичні посібники

1. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2004. – 376 с.
2. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги ХХІ, 2005. – 376 с.
3. Докаш В.І., Коцур Г.Г. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 288 с.
Наукові статті
1. Докаш В. Адвентистська апокаліптика: витоки, пророчий контекст // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – Випуск 9/22. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.42-50.
2. Докаш В. Вчення про воскресіння в контексті протестантської есхатології: компаративний аналіз // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2005. – № 18. – С.49-65.
3. Докаш В. Глобальні проблеми сучасності в контексті протестантської теології // Матеріали V Конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки / упоряд. і відповід. ред. В.Балух. – Чернівці: Рута, 2004. – С.145-150.
4. Докаш В. Громадянське суспільство чи єговістське теократичне царство: проблеми ідеалу // Науковий вісник Чернівецького уніерситету: Збірник наукових праць. Вип. 203-204. Філософія. – Чернівці: Рута, 2004. – С.261-267.
5. Докаш В. Езотеризм як форма реалізації світоглядних уявлень про надприродне в есхатології пізнього протестантизму (на прикладі вчення есхато-месіанських течій) // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 209-310. Філософія. – Чернівц: Рута, 2006. – С.184-187.
6. Докаш В. Есхатологічна футурологія в контексті «ліберальної» філософії протестантизму та нової ортодоксії // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 242-243. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.78-85.
7. Докаш В. Загальнохристиянські аспекти есхатології: наукова інтерпретація // Філософські обрії. Науково-тереотичний часопис Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України та Полтавського державного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка. -Випуск 14. – Київ – Полтава, 2005. – С.143-160.
8. Докаш В. История Церкви Адвентистов седьмого дня в Украине (XIX-XXI вв.) // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Выпуск № 3. Сборник статей. – Москва: Российское объединение исследователей религии, 2006. – С.277-300.
9. Докаш В. Концепція другого пришестя Ісуса Христа в контексті протестантської есхатології // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 249-250. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.112-117.
10. Докаш В. Постмодерністський характер есхато-сотеріологічних концептів новітнього протестантизму // Релігійна свобода: Релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Науковий щорічник. За загальною редакцією д. філос. н. А. Колодного, д. філос. н. О. Сагана, д. філос. н. Л. Филипович, к. філос. н. М. Бабія. – К., 2008. – С. 269 – 274.
11. Докаш В. Принципи взаємовідносин держави і церкви в соціальних доктринах протестантів: правовий аспект // Релігійна свобода. Взаємини держави і релігійних організацій: правові та політичні аспекти. Науковий щорічник. За загальною редакцією д.філос.н. А.Колодного (гол. ред.), д.філос.н. Л.Филипович, к.філос.н. М.Бабія. – Київ, 2006. – С.122-126.
12. Докаш В. Проблеми глобалізації в есхатологічній інтерпретації Свідків Єгови // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – 2003. – №3. – С.255-263.
13. Докаш В. П’ятидесятницька есхатологія: етапи становлення, сутнісні характеристики // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філоофії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – 2006. – № 41. – С.52-62.
14. Докаш В. Проблема ієрархії духовних цінностей в есхатологічних концепціях нової ортодоксії // Науковий Вісник ЧНУ. Вип. 414-415. Філософія. – Чернівці: Рута, 2008. – С.147-154.
15. Докаш В. Проблеми смислу життя в контексті протестантської есхатології // Науковий Вісник ЧНУ. Вип. 264-265. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.182-188.
16. Докаш В.І., Позняк Я.Л. Проблеми реалізації свободи совісті в контексті українського законодавства: регіональний аспект // Релігійна свобода. Законодавство України “Про свободу совісті та релігійні організації”: європейські стандарти та українські реалії. Науковий щорічник. За заг. ред. д.ф.н. А. Колодного, к.ф.н. М. Бабія, д.ф.н. Л. Филипович. – Київ, 2007. – № 11. – с.51-54.
17. Докаш В. Проблеми спасіння в контексті християнської есхатології// Буковинський Журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Чернівці, 2005. – № 4. – С.218-230.
18. Докаш В. Протестантська пророча есхатологія як форма пояснення цивілізаційного розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 163-164: Філософія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.12-16.
19. Докаш В. Радикальний контекст есхатологічних поглядів Ульріха Цвінглі // Філософія, Культура, Життя. Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 27. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2006. – С.192-199.
20. Докаш В. Сотеріологічний контекст есхатології Мартіна Лютера // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – № 8 (21). – С.24-37.
21. Докаш В. Соціальна доктрина церкви АСД та форми її реалізації в сучасному світі // Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. Збірник матеріалів / За заг. ред. А.Колодного, М.Новиченко, В.Любчика. – Київ, 2004. – С.47-50.
22. Докаш В. Соціальний радикалізм есхато-хіліастичних поглядів анабаптистів // Буковинський журнал. Громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – 2006. – № 2. – С.200-207.
23. Докаш В. Соціальні ідеї в есхатологічних доктринах представників раннього протестантизму: елементи модернізму та фундаменталізму // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 291-292. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.106-114.
24. Докаш В. Теоретичні та практичні аспекти соціального есхатологізму Томаса Мюнцера // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 301-302. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С.168-173.
25. Докаш В.І. Тисячолітнє Царство як прототип суспільного ідеалу (протестантська інтерпретація) // Наука. Релігія. Суспільство. – ІПШІ, 2003. – №3. – С.17-20.
26. Докаш В. Релігійна мережа Буковини: сучасний стан і тенденції розвитку // Релігія та соціум. Часопис. – Ч., 2008. – №2. – с. 109-115.
27. Докаш В. Соціальна діяльність протестантських церков як форма реалізації легітимізуючої функції релігії // Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці: Рута, 2008. – №1. – с. 52 – 57.
28. Докаш В. Хіліастичні теорії в контексті протестантської есхатології (екзегетично-компаративний аналіз) // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філоофії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – 2006. – № 38. – С.70-89.
29. Докаш В. Ціннісно-смисловий потенціал протестантських апокаліпсичних вчень // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 148 – 149. Філософія. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С.74-80.
30. Докаш В.І. Актуальні проблеми соціального служіння протестантських деномінацій в умовах формування громадянського суспільства // Релігія і церква в сучасних українських реаліях: збірник матеріалів науково-практичної конференції “Релігія і церква в сучасній Україні: стан, проблеми, перспективи” 21 вересня 2007 р. – Київ, 2007. – № 44. С. 254-258.
31. Докаш В.І. Есхатологічні пророцтва Свідків Єгови: історія становлення віровчення та його сучасна інтерпретація // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 198. Філософія. – Чернівці: Рута, 2004. – С.104-107.
32. Докаш В. Теологічний модернізм та соціальний оптимізм в есхатологічних вченнях представників ліберальної теології // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – Випуск 12 (25). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.3-14.